milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
23 ธันวาคม 2566
ภาษาไทย

ยกระดับการปรับขยายเครือข่าย Blockchain ไปกับแพลตฟอร์ม Celestia’

เจาะลึก “Modular Blockchain” ไปกับ Mustafa Al-Bassam, CEO & Co-founder จาก Celestia และธันวา อาภรณ์ทิพย์ Senior Tech Advisor จาก SCB 10X ที่ร่วมพูดคุยกันในงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 ในหัวข้อ: Next Generation Blockchain Architectures: The Scalability of Modular Blockchains with Celestia

Redefine_Article4JUL_1200X800.jpg

บทความนี้นำประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรม Modular ของ Celestia รวมถึงรากฐานสำคัญของแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้น คือความพร้อมใช้ของข้อมูล (Data Availability) และกลไกฉันทามติ ไปจนถึงความปลอดภัย

Celestia คืออะไร

Mustafa อธิบายถึง Celestia ว่าเป็นฐานแยกส่วนหรือ Layer หนึ่งของ Blockchain ในรูปแบบ “Modular” ทำหน้าที่เป็นฉันทามติที่สามารถเชื่อมต่อได้ และมีส่วนความพร้อมใช้ของข้อมูล (Data Availability) สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยนักพัฒนาสร้างเครือข่ายได้ในรูปแบบของตนเองบนสถาปัตยกรรมแบบ Modular ได้อย่างยืดหยุ่น ใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและปลอดภัย

Mustafa ได้อธิบายจุดกำเนิดของ Celestia โดยเริ่มแรกเป็นโครงการชื่อ "Lazy Ledger" เป็นแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ปรับขนาดได้ และกลไกฉันทามติที่ช่วยให้ดำเนินธุรกรรมนอกเครือข่ายหรือภายในเครือข่ายโซลูชัน Roll-Up ได้ แทนที่การดำเนินการแบบ On-Chain อย่างเดียว

แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดแนวคิด Modular Blockchain 

Mustafa อธิบายถึงแรงจูงใจเบื้องหลัง Blockchain แบบ Modular ด้วยการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่ได้รับจากการให้ความสำคัญในแต่ละส่วนขององค์ประกอบต่างๆ แบบเฉพาะ ซึ่งได้สร้างแนวทางที่คล้ายคลึงกับวิวัฒนาการของ Web ที่มุ่งเน้นถึงการสร้าง Modular ที่ช่วยนักพัฒนาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่ต้องการโดยไม่ต้องยึดติดกับระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง

เขาสนับสนุนแนวคิดระบบนิเวศ Modular Blockchain ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความยืดหยุ่นให้มากขึ้น รวมถึงเล็งเห็นภาพรวมขององค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันสามารถทำงานอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างระบบนิเวศใหม่ทั้งหมดในแต่ละวัฏจักร อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ Blockchain ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของนักพัฒนา

Screenshot 2566-12-22 at 23.30.11.png

Image: https://celestia.org/


ความสามารถปรับขยายขนาดของเทคโนโลยีเป็นจุดเด่นของ Celestia

Mustafa อธิบายถึงความสามารถในการปรับขนาดของ Celestia โดยการให้แต่ละโหนด (Node) ที่แตกต่างกันจัดการและรับมือกับทรัพยากรในแบบเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่การให้ Node เดียวทำทุกอย่าง ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่มุ่งเน้นการทำให้แต่ส่วนมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมส่วนของความพร้อมใช้งานข้อมูลและส่วนของการดำเนินการของ Celestia ที่ช่วยให้สามารถปรับขยายขนาด Block ให้ใหญ่ขึ้น

แนวคิด “Honest Minority” ของ Celestia เสริมความปลอดภัย

แนวคิด Honest Minority ของ Celestia ที่ทำให้ทุกคนต้องทำตามกฎของ Protocol อย่างเคร่งครัด และเครือข่ายสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกคนได้ปฏิบัติตาม อย่างการใช้กลไก Full Nodes เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม ส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีที่เป็นเสียงข้างมากไม่สามารถสร้างความเสียหายหรือควบคุมเครือข่ายได้ และเมื่อมีธุรกรรมที่มีจำนวนมากเกินไปก็มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง Data Availability Sampling และ Zero-Knowledge Proofs ที่ถูกใช้ใน Celestia เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ Celestia ให้ผู้ใช้มีบทบาทสำคัญพร้อมไปกับการรักษากลไกตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย

ความท้าทายในด้านการทำงานร่วมกับ Blockchain อื่นๆ

Mustafa ให้ความคิดเห็นว่า Celestia เป็นรากฐานของชุมชนที่เข้ามาสร้างเครือข่ายและมีสะพานเชื่อมระหว่างกันในระบบนิเวศ โดย Celestia ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางของสภาพคล่อง แต่เปรียบเหมือนพื้นที่ของความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ที่อาจสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้ปรากฏขึ้นได้ เนื่องจากมีความคุ้มค่าและมีข้อมูลรองรับในปริมาณมากซึ่งช่วยนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ จึงเป็นโซลูชันที่ส่งเสริมนักพัฒนาที่ประสบปัญหากับค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปในการสร้างและช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการสร้างแอปพลิเคชันมากขึ้น

รับชมทั้งหมดที่ Youtube: Next Generation Blockchain Architectures: The Scalability of Modular Blockchains with Celestia


บทความนี้สรุปจาก Virtual conference ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2023

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept